[DNS] zh.ifixit.com 存在 DNS 污染吗

这个域名是什么操作,为什么很多 DNS 都不能返回正确的地址?和一般的 DNS 污染不太一样,会返回一个固定的阿里云 IP 。

C:\Windows\system32>q.exe A AAAA zh.ifixit.com @quic://i.passcloud.xyz:784
zh.ifixit.com. 23m7s A 59.110.222.122
C:\Windows\system32>q.exe A AAAA zh.ifixit.com @tls://8.8.4.4:853
zh.ifixit.com. 30m0s A 59.110.222.122
C:\Windows\system32>q.exe A AAAA zh.ifixit.com @tls://1.1.1.1:853
zh.ifixit.com. 30m0s A 75.101.159.182

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。